คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติขยายระยะเวลาปิดสถานบันเทิง ออกไปถึงวันที่ 31 ม.ค. 64

484

คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติขยายระยะเวลาปิดสถานบันเทิง ออกไปถึงวันที่ 31 ม.ค. 64

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 10 / 2564 เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ระบุว่า ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 / 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยมีคําสั่งให้ปิด สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคง ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง และเป็นการยกระดับมาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ประกอบกับ ข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 5 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 11 / 2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม2564 จึงออกคําสั่ง ดังนี้

ให้ขยายระยะเวลาปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้ เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564

สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

lRfZRW.jpg