ประกันสังคมเยียวยาโควิด ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 นาน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 64)

blank

ประกันสังคมเยียวยาโควิด ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 นาน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 64)

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบนั้น ตนได้เร่งรัดดําเนินการนําร่างกฎกระทรวง ทั้ง 2 ฉบับ ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้สําเร็จเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ซึ่ง “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก การระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563” ส่งผลให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากไม่ได้ทํางาน หรือนายจ้างไม่ให้ทํางานเนื่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทํางานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคําสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาด ของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้าง ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ ห้าสิบของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือมีคําสั่ง ปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกินเก้าสิบวัน ซึ่งในการขอรับเงินนั้นนายจ้างต้องออกหนังสือ รับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย และ “กฎกระทรวงกําหนดอัตรา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563” ส่งผลให้มีการปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 เหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในการจ่ายเงินสมทบ

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ได้กล่าวต่ออีกว่า สํานักงานประกันสังคมได้เตรียมการในเรื่อง การจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19 และการรับชําระเงินสมทบในอัตราที่ลดลง ไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าเมื่อเปิดทําการหลังหยุดยาวเนื่องจากปีใหม่นี้ จะสามารถให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ได้ทันท่วงที่ สมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสําคัญในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึงนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกวัย