Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศงดถนนคนเดินวัวลายและถนนคนเดินท่าแพ ตั้งแต่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 14 วัน

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศงดถนนคนเดินวัวลายและถนนคนเดินท่าแพ ตั้งแต่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 14 วัน

-

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศงดถนนคนเดินวัวลายและถนนคนเดินท่าแพ ตั้งแต่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 14 วัน

วันที่ 8 มกราคม 2564 เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมถนนคนเดินวันเสาร์ (ถนนคนเดินวัวลาย) และวันอาทิตย์(ถนนคนเดินเชียงใหม่) ตามหนังสือที่ ชม 0018.1/ว 527 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่องขอความร่วมมืองดการ จัดกิจกรรมตลาดนัดหรือถนนคนเดินเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในคราว ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือเจ้าของหรือผู้ประกอบการ ตลาดนัด หรือ ถนนคนเดิน งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

ฉะนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง และการควบคุมการการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันเวลา และจํากัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายในวงกว้างขึ้น เทศบาลนครเชียงใหม่จึง ประกาศงดการจัดกิจกรรมถนนคนคนเดินวันเสาร์ (ถนนคนเดินวัวลาย) และวันอาทิตย์(ถนนคนเดินเชียงใหม่)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 14 วัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

lTegnN.jpg

Must Read

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่าเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในปีนี้ ยังคงมีความรุนแรงและครอบคลุมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครม.จึงมีมติเห็นชอบขยายมาตรการทางภาษี ดังนี้ 1.ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ในปีภาษี พ.ศ.2564...
error: Alert: Content is protected !!