ม.แม่โจ้ ได้คะแนนเต็มด้าน Policy 100 % ครองอันดับ 2 ของประเทศ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 2563 (SCD Ranking 2020)

132
blank

ม.แม่โจ้ ได้คะแนนเต็มด้าน Policy 100 % ครองอันดับ 2 ของประเทศ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 2563 (SCD Ranking 2020)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน -Sustainable Community Development University Rankings 2020 (SCD Ranking 2020) ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ของประเทศ โดยได้รับคะแนนด้านนโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

S 28164145

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCDUR) เป็นการจัดอันดับที่จัดทำโดยมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมกระทรวงมหาวิทยาลัย (UFPMUA) ประเทศไทย การจัดอันดับแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกจาก 11 ตัวชี้วัดที่กระจายอยู่ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, การหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, การวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 Sustainable Community Development University Rankings 2020 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศ โดยมีคะแนนแต่ละด้านดังนี้ 1.) ด้าน นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 100 2.) ด้านการวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 95 3.)รางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 65 4.) ด้านการหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 50.38 5.) ด้านศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 30 6.) ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 28.49 และ 7.) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 12

**อ้างอิงจาก http://www.scdrankings.in.th/rep_score.htm
……. ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

แม่โจ้รับรางวัล

แม่โจ้2
แม่โจ้3