อุทยานแห่งชาติแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศบุคคลที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด ห้ามเข้าพื้นที่ เว้นแต่กักตัวครบ 14 วันก่อน

579

อุทยานแห่งชาติแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกาศ บุคคลที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด ห้ามเข้าพื้นที่ เว้นแต่กักตัวครบ 14 วันก่อน

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ว่ามีการแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมการระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ทันท่วงที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงขอประกาศให้เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และประชาชนที่อยู่อาศัยใน พื้นที่ใช้มาตรการควบคุมการเดินทาง ของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดังนี้

1. บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด (ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด) ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชุมพร จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัด สระบุรี จังหวัดอ่างทอง ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้ กักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชั่น “CM-CHANA” ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้ว ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีความ จําเป็นให้แสดงเหตุผลความจําเป็นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติที่ เหมาะสมต่อไป

2. บุคคลที่ไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด) สามารถเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ ตามปกติ แต่ต้องตรวจสอบความหนาแน่นและจองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ผ่านแอปพลิเคชั่น “QueQ” และต้องกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชั่น “CM-CHANA” เพื่อติดตามตัวและต้องสังเกตอาการของ ตนเองอย่างใกล้ชิด (Self monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที เพื่อเข้า รับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

3. นักท่องเที่ยว และบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต้องปฏิบัติตาม มาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อย่างเคร่งครัด และอาจเกิดความไม่สะดวก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) เนื่องจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นพื้นที่เปราะบาง ทางธรรมชาติ และสังคม มีชุมชน หมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่และบริเวณโดยรอบเป็นจํานวนมาก หากมีโรคระบาดอาจ กระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 (นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ) นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์