Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ สันป่าตอง สั่งปิดตลาดนัดทุ่งฟ้าบด และตลาดนัดทุกแห่งในพื้นที่ เป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่ 6-12 ม.ค. 64

สันป่าตอง สั่งปิดตลาดนัดทุ่งฟ้าบด และตลาดนัดทุกแห่งในพื้นที่ เป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่ 6-12 ม.ค. 64

-

สันป่าตอง สั่งปิดตลาดนัดทุ่งฟ้าบด และตลาดนัดทุกแห่งในพื้นที่ เป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่ 6-12 ม.ค. 64

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่ออําเภอสันป่าตอง ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กําหนดมาตรการเพื่อ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 เรื่อง กําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และคําสั่งที่ 3/ 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติตต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อ 5 ของข้อกําหนดออกตาม ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

นายอําเภอสันป่าตอง ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันโรคติดต่ออําเภอสันป่าตอง (ศปก.อ.)และใน ฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่ออําเภอสันป่าตอง ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์โดยตลอด และมีมติที่ประชุม โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่ออําเภอสันป่าตอง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 จึงออกคําสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ ดังนี้

1.1 ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด

1.2 ตลาดนัด ทุกแห่งในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง

ทั้งนี้ เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-12 มกราคม 2564 และต้องผ่านการประเมินตามข้อกําหนด ก่อนการเปิดดําเนินการจาก ศปก.ต. / พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 2 ตลาดสด ให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง เข้มงวด ทั้งนี้ตามแบบประเมินและคําแนะนําของ ศปก.ต.แต่ละพื้นที่

ข้อ 3 ให้สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหาร ถือปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทุกฉบับ อย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมากกว่า 50 คน หากมีความจําเป็น ต้อง ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคให้เลื่อน หรือให้งดการจัดกิจกรรม ทั้งนี้หากกิจกรรมใดได้รับการพิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ ขอให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ กําหนต อย่างเคร่งครัด

ข้อ 5 ตําหนดมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ต้องรายงานตัวต่อผู้นํา ชุมชนเพื่อลงทะเบียน และ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ หากมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับการกําหนดพื้นที่เสี่ยงและมาตรการดําเนินการ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กําหนด ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดโดยเคร่งครัด

ข้อ 6 ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใด ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จะต้อง แจ้งข้อมูลผู้ที่เข้าพักให้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบ เพื่อกําหนดมาตรการให้เหมาะสม และต้องจัดเก็บ ข้อมูลผู้เดินทางเพื่อไว้ตรวจสอบภายหลังได้

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้ง ปรับ ตามาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่ หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันป่าตอง ประธานคณะกรรมการโรคติดต่ออําเภอสันป่าตอง

134645899 3341396912638378 3596867404565665706 n
135581013 3341397559304980 7809000360655384370 n

Must Read

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่าเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในปีนี้ ยังคงมีความรุนแรงและครอบคลุมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครม.จึงมีมติเห็นชอบขยายมาตรการทางภาษี ดังนี้ 1.ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ในปีภาษี พ.ศ.2564...
error: Alert: Content is protected !!