เชียงใหม่ สั่งปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 มกราคม 2564

2400

เชียงใหม่ สั่งปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 มกราคม 2564

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ว่า พบผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยมีประวัติ การเดินทางไปใช้บริการในสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จํานวนหลายแห่ง นั้น

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง และเป็นการยกระดับมาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ ข้อ 7 (1) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 5 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 จึงออกคําสั่ง ดังนี้

ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน

อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้ เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2564

สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

lh9elv.jpg