Home ข่าวทั่วไทย ครม. เห็นชอบ‼ ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.- 28 ก.พ. 64 นี้ ...

ครม. เห็นชอบ‼ ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.- 28 ก.พ. 64 นี้ เพื่อประสิทธิภาพในการสกัดโควิด-19 ระลอกใหม่

-

ครม. เห็นชอบ‼ ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.- 28 ก.พ. 64 นี้ เพื่อประสิทธิภาพในการสกัดโควิด-19 ระลอกใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ. 64 นี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจในการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและมาตรการทางสังคมที่เข้มข้นและรวดเร็ว บริหารจัดการตามมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลระบบสาธารณสุขของประเทศและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ด้วยการบูรณาการกำลังทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหารเข้าร่วมปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอตาม จึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 28 ก.พ. 2564 (ครั้งที่ 9)

สำหรับภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกที่ยังมีแนวโน้มรุนแรงในหลายภูมิภาค หลายประเทศในยุโรปกลับมาใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดอีกครั้ง ขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะรุนแรงมากขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันโรคโควิด –19 เกิดการระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศเป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ทั่วประเทศ พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันทั้งจากคนไทยและแรงงานต่างด้าว รวมทั้งยังมีการเดินทางของผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค ทำให้มีการแพร่เชื้อโรคออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนและอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในกลุ่มผู้ป่วยหนัก นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทางทำให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้า และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน จนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ขึ้นเป็นวงกว้างทั่วประเทศ

Must Read

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่าเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในปีนี้ ยังคงมีความรุนแรงและครอบคลุมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครม.จึงมีมติเห็นชอบขยายมาตรการทางภาษี ดังนี้ 1.ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ในปีภาษี พ.ศ.2564...
error: Alert: Content is protected !!