Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "ดอยหลวงเชียงดาว" หวั่นโควิด-19 ตั้งแต่ 6 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ดอยหลวงเชียงดาว” หวั่นโควิด-19 ตั้งแต่ 6 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

-

ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ดอยหลวงเชียงดาว” หวั่นโควิด-19 ตั้งแต่ 6 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เรื่อง ปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและ ควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคติดต่อ นั้น

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาด ขยายขอบเขตออกไปเป็นวงกว้างและกระจายไปหลายเขตพื้นที่ ซึ่งผู้ที่มาศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว เดินทางมาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศประกอบกับมีการเดินทางของ บุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค และมีจํานวนในแต่ละวันมากจนไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและ เตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอปิดเข้าศึกษา ธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564

lfRRvW.jpg

Must Read

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่าเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในปีนี้ ยังคงมีความรุนแรงและครอบคลุมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครม.จึงมีมติเห็นชอบขยายมาตรการทางภาษี ดังนี้ 1.ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ในปีภาษี พ.ศ.2564...
error: Alert: Content is protected !!