ม.แม่โจ้ ประกาศ! เรียนออนไลน์ตลอดเดือน มกราคม 64

blank

ม.แม่โจ้ ประกาศ! เรียนออนไลน์ตลอดเดือน มกราคม 64

วันที่ 4 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid – 19 ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (ศบค.) ได้กำหนดให้จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดแบ่งเป็น : พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) พื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) และพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2564)

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid – 19 ระลอกใหม่ และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งอาจมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจึงแจ้งประกาศมาตรการและขอความร่วมมือ ดังนี้

1.ขอให้คณาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตลอดเดือนมกราคม โดยให้ยึดแนวทางตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

2. ขอให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด และ/หรือตามที่ ศบค.ประกาศพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมถ้ามี) งดการเดินทางข้ามจังหวัดและการเดินทางเข้ามายังมหาวิทยาลัย โดยให้กักตัวอยู่ในบริเวณที่พักเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านและเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา

3. สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ให้รายงานตัวเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ทาง CM-CHANA เข้ารายงานตัวที่งานอนามัยและพยาบาล อาคารอำนวย ยศสุข และเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง อย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน

4. มหาวิทยาลัยกำหนดทางเข้า – ออก พื้นที่อาคารต่าง ๆ โดยให้มีการตรวจคัดกรอง บันทึกการเข้าออก และเน้นย้ำมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ให้ถูกสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง

5. ขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ รักษาระยะห่างทางกายภาพ บันทึกชื่อหรือ ลงทะเบียนเข้า – ออกสถานที่ด้วยแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชนหรือพื้นที่แออัดเป็นเวลานาน งดใช้สิ่งของที่เกี่ยวกับสุขอนามัยร่วมกับผู้อื่น โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปลอดภัยและป้องกันการรับและแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

0001 (1)
0002