จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง พร้อมกำหนดมาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุก

1444

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง พร้อมกำหนดมาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุก

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันการระบาดโหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิต – 19 (ศปก. ศบค.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกําหนดมาตรการให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการ เป็นไปตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดพิจารณาดําเนินการประเมินและกําหนดพื้นที่สถานการณ์ โดยแบ่งพื้นที่สถานการณ์เป็น 4 ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง

ในการประชุมครั้งที่ 81/2563 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติกําหนดให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง จึงได้พิจารณากําหนด มาตรการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกใน “พื้นที่ที่เสี่ยง” “กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง” “กิจกรรม/กิจการที่เสียง” โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้

ข้อ 1 ผู้ประกอบการที่ดําเนินการกิจการขนส่ง เช่น บริษัททัวร์ บริษัทขนส่งข้ามจังหวัด เป็นต้น ที่มีการขนส่งจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงตามที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี และกรุงเทพฯ ให้พนักงานขับรถ พนักงานประจํารถที่เคยมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน ไปดําเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงพยาบาลที่มี สิทธิ์ประกันสังคมอยู่ ระหว่างวันที่ 2 – 5 มกราคม 2564

ข้อ 2 เจ้าหน้าที่ที่ทํางานในบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต 2 และอาเขต 3) ให้ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ประกันสังคม ระหว่างวันที่ 2 – 5 มกราคม 2564

ข้อ 3 ให้ผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการขนส่ง ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 เพื่อให้ติดตามประวัติการเดินทางของพนักงาน ทั้ง 2 กลุ่ม ได้สะดวก ให้จัดทําตารางเวลาของพนักงานที่รับผิดชอบการเดินรถ เพื่อให้สามารถทราบเส้นทางและเวลาเดินรถที่ชัดเจน และค้นหาได้สะดวก

3.2 ให้พนักงานทุกคนตาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกคน

3.3 ให้แยกโซนเจ้าหน้าที่ ที่ทําการขนส่งภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด โดยไม่มีการสัมผัสกัน ได้แก่ งตการใช้แก้วน้ําร่วมกัน แยกส่วนรับประทานอาหาร แยกส่วนนอน/ห้องพัก แยกสุขาใช้ เป็นต้น

3.4 ขอความร่วมมืองตจัดงานเลี้ยงปีใหม่ที่นําพนักงานขนส่งจํานวนมากมาอยู่รวมกัน

3.5 หน่วยงานสาธารณสุขจะจัดหน่วยสุ่มตรวจหอพักของบริษัทขนส่งต่าง ๆ กับสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2-3 แห่ง เพื่อประเมินความเสี่ยงและแนะนํามาตรการการป้องกันโรค

3.6 ให้ติดตามรายชื่อสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้จากเว็บไซต์ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 4 ให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการ สําหรับสถานประกอบการที่มีโอกาสสัมผัสกับบุคคลอื่นสูง เช่น สถานบันเทิง ตลาด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ทําการประเมินความเสี่ยงของพนักงานในสังกัดทุกคนตาม แบบฟอร์มที่กําหนดตามลิ้งก์นี้ https://forms.gle/VETizOhqghSsUBib9 เพื่อสํานักงานธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่จะได้นําข้อมูลไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ 5 ในพื้นที่หมู่บ้าน ให้ทีมโควิดหมู่บ้าน หรือในเขตชุมชนให้เทศบาล ใช้แบบฟอร์ม ที่กําหนดตามลิ้งก์นี้ https://forms.gle/VETizQhqghSsUBib9 เพื่อประเมินความเสี่ยงของบุคคลที่เดินทาง มาจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ข้อ 6 ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง นายอําเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือกทุกคน (100%) ทําความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ ให้เกิดเป็นวิถีใหม่ (New Normal)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

133534095 800284390559253 6233886712502309460 n
133508245 800284373892588 7611858021671219686 n

Facebook Comments