“รัฐบาลยืนยันกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคนในประเทศไทย เข้ารับการตรวจ/รักษาฟรี ทุกโรงพยาบาล”

158
กรณีที่มีการระบาดรอบใหม่ สปสช.ขอเรียนว่า รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองให้กับทุกคนในผืนแผ่นดินไทย ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ หรือมีอาการ/ประวัติ ดังนี้

1. มีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป หรือ

2. มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก

โดย 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติ

  • เดินทางไป หรือ มาจากประเทศที่มีการรายงานโรคในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
  • สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัย หรือยืนยันว่าติดโควิด-19
  • ไปในสถานที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล ขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
  • ทำงานในสถานกักกันโรค

3. หากไปในพื้นที่เสี่ยง แล้วไม่แน่ใจ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ แม้ไม่มีอาการแต่สงสัย ขอให้ปรึกษาแพทย์ โดยแพทย์สามารถสั่งตรวจและเบิกกับ สปสช.ได้

สามารถเข้ารับการตรวจที่ รพ.รัฐ รพ.เอกชน ทั้งในและนอกระบบหลักประกันสุขภาพได้ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพี่มเติมที่ สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?newsid=Mjk2NQ%3D%3D&fbclid=IwAR1mWjvuTGKfV28lpUlFs3TKI8u4JUEGmGjYbLSHHdVVZIzXTMCdThI_Hao