ม.แม่โจ้ จัดอบรมโครงการ “โดรนเฝ้าระวังไฟป่าเชียงใหม่” สร้างนักบินโดรน ช่วยเฝ้าระวัง แก้ปัญหา ระงับเหตุไฟป่าได้ทันท่วงที

149

ม.แม่โจ้ จัดอบรมโครงการ “โดรนเฝ้าระวังไฟป่าเชียงใหม่” สร้างนักบินโดรน ช่วยเฝ้าระวัง แก้ปัญหา ระงับเหตุไฟป่าได้ทันท่วงที

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการโดรนเฝ้าระวังไฟป่าเชียงใหม่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่าเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งมีอาสาสมัครนักบินโดรน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม PT 106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

timeline 20201213 171847

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ สืบเนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาไฟไหม้ป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลัง แต่ติดด้วยข้อจำกัดต่างๆ ประกอบกับพื้นที่ที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ่ และในขณะนี้อากาศยานไร้คนขับหรือ “โดรน” ได้ถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังไฟป่าและภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภารกิจการชี้เป้าจุดก่อไฟเป็นต้น แต่เนื่องจากโดรนของเจ้าหน้าที่รัฐมีจำนวนไม่เพียงพอ ดังนั้นการสนับสนุนการเฝ้าระวังไฟป่า จากภาคประชาชน ด้วยการนำโดรนส่วนบุคคลมาช่วยสนับสนุนภารกิจจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญ

timeline 20201213 171805

timeline 20201213 171813

timeline 20201213 171841

timeline 20201213 171801

timeline 20201213 171809

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการใช้โดรนถ่ายภาพเพื่อการตอบโต้ภัยพิบัติตามหลักสากลและสนับสนุนการป้องกันไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งทางด้านความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ชุมชน โดยมอบหมายให้อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมงานแมวไฟแม่โจ้ ดำเนินโครงการฯ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธาณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ บริษัทอีซี่ 2018 จำกัด และบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการในครั้งนี้และหวังว่าจะสามารถช่วยเฝ้าระวัง แก้ปัญหาระงับเหตุไฟป่าได้ทันท่วงที”
……….
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

timeline 20201213 171844

timeline 20201213 171846
timeline 20201213 171825
timeline 20201213 171833

timeline 20201213 171840
timeline 20201213 171837timeline 20201213 171823