“เชียงใหม่” ครองอันดับที่ 1 คนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุดช่วงส่งท้ายปี

793

“เชียงใหม่” ครองอันดับที่ 1 คนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุดช่วงส่งท้ายปี

สวนดุสิตโพล เผยสรุปผลการสํารวจ คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2020 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนเรื่อง “คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2020” กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1,277 คน สํารวจระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2563 พบว่า

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยในปี 2020 ที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด คือ ไปเที่ยวอย่างระมัดระวังตัวมากขึ้น ร้อยละ 83.56 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ตลอดทั้งปีประมาณ 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 26.17 สิ่งที่อยากให้ รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ คือ มีมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อเที่ยวอย่างปลอดภัย ร้อยละ 76.40 จังหวัดที่คนไทยจะไปเที่ยวมากที่สุด คือ เชียงใหม่ ร้อยละ 31.67 โดยสิ่งที่จะกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ คือ โควิด-19 ร้อยละ 92.71

ท่องเที่ยวปี 2020 นับจากช่วง COVID-19 ใครๆก็บ่นว่าเป็นปีที่หนักสําหรับผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวและ การบริการ หรือแม้กระทั่งผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเองก็ตาม หลายเดือนผ่านไปจะพบว่า เราในฐานะคนไทยปรับตัวได้ดีกว่าชาติ ใดในโลกก็ว่าได้ วิกฤติต่างๆกลับกลายเป็นโอกาส และหลายคนคว้าโอกาสครั้งนี้ในการเป็นผู้นําทางด้านการท่องเที่ยวและการ บริการที่เกี่ยวข้องกัน การปรับตัวทางการท่องเที่ยวเริ่มมาตั้งแต่ระดับนโยบายลงสู่ประชาชน จนกลายเป็นมาตรฐานความ ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวยุคปกติใหม่ (Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ที่ทุกภาคส่วนใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวพึงปฏิบัติ จากการท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่คึกคัก

ผู้ประกอบการเอง ปรับตัวในรูปแบบ Internationalization@Home เช่น สะพานหันปรับตัวเป็นริมคลองเมือง Otaru ที่พักตากอากาศที่จําลองการพักแบบ Igloo ททท.ออกแคมเปญ Chillaxing in Chiangkhan / Cafes Hopping in Khaoyai เป็นต้น บางกลุ่มเป็นตัวอย่างของ Switcher ที่ดี จากโรงแรมที่พักกลายเป็นร้านอาหารในสวน การท่องเที่ยวแบบใหม่ SoloDual Traveler กลายเป็นที่นิยม หรือแม้กระทั่งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่อาศัย Online Media เป็นสื่อกลางก็ได้รับความ นิยม อาทิเช่น Virtual Tourism, Podcast, Online exhibition and events เป็นต้น

jPCf9Z.jpg