ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งการ ปภ. และทุกอำเภอ ให้ข้อมูลประชาชนและเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดภัยธรรมชาติ

713

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งการ ปภ. และทุกอำเภอ ให้ข้อมูลประชาชนและเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดภัยธรรมชาติ

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงหน้าฝนได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดภัยธรรมชาติ แม้ขณะนี้จะยังไม่มีสถานการณ์เกิดขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาท ได้ให้ สำนักงาน ปภ. เตรียมการต่อเนื่อง แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์และทราบแนวทางในการป้องกันปัญหา นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนภัย มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง จะมีการปฏิบัติและขั้นตอนในการดูแลประชาชนอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้จัดทำข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ยังให้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และอุทยาน ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

     ทั้งนี้ จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น มีแผนในการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดยมอบให้ ปภ.ประสานทุกอำเภอจัดเตรียมทั้งคน ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็ว สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่