มช. แถลงจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2563 วันที่ 6 ธ.ค. นี้ เป็นการจัดครั้งแรกในหน้าหนาว แบบวิถีใหม่ New Normal  คาดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 11,713 คน

570

มช. แถลงจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2563 วันที่ 6 ธ.ค. นี้ เป็นการจัดครั้งแรกในหน้าหนาว แบบวิถีใหม่ New Normal  คาดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 11,713 คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ “รับน้องขึ้นดอย” ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 สืบสานประเพณีอันดีงามกว่า 55 ปี ด้วยวิถี นิว นอร์มอล เน้นความปลอดภัยและสุขภาวะอนามัยที่ดี พร้อมขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนและประเมินสุขภาพออนไลน์ก่อน 14 วัน

ประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ “รับน้องขึ้นดอย” เป็นประเพณีดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ด้วยแนวคิดหลัก “ฮีตแห่งศรัทธา…ล้านนาในม่านหมอก” ซึ่งเป็นครั้งแรกของกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยที่จัดขึ้นในฤดูหนาว ท่ามกลางความงดงามเเห่งธรรมชาติ ที่จะบันทึกในความทรงจำของนักศึกษาใหม่ทุกคน

การจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยในปีนี้จะดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายและคำนึงถึงสุขภาวะอนามัยความปลอดภัยของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานเป็นหลัก ตามแนวทางที่คณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนลงทะเบียนและทำแบบประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 14 วัน ต่อเนื่องกันผ่านแอปพลิเคชัน CMU Mobile
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด ในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หน้ากากอนามัยชนิดคล้องคอ สเปรย์แอลกอฮอล์ชนิดพกพา กระดาษทิชชูแอลกอฮอล์ชนิดเปียก เป็นต้น
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรอง ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และตรวจอุปกรณ์ป้องกันโรค ณ บริเวณทางเข้ากิจกรรมทั้ง 4 จุด หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
4. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม
5. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดระยะเวลา ที่เข้าร่วมกิจกรรม
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ
7. ไม่บ้วนน้ำลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำเป็น
8. ควรพูดในระดับเสียงปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะทำกิจกรรม ดังนั้น การจัดกิจกรรมประเพณี รับน้องขึ้นดอย ปีการศึกษา 2563 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องงดกิจกรรมบูมหน้ามหาวิทยาลัย-โค้งขุนกัณฑ์ และกิจกรรมใดๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องเดินขณะเข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอด (ห้ามวิ่ง)
9. เพื่อลดการสะสมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดตามที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบแล้วนั้น จึงกำหนดให้เฉพาะรถที่มีบัตรอนุญาต ได้แก่ รถสวัสดิการ รถพยาบาล และรถคณะทำงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เท่านั้น
10. นักศึกษาเก่าสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยการเดินขึ้นดอยตลอดเส้นทาง ร่วมกับขบวนตอนท้ายของคณะตนเองและจะต้องปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาปัจจุบันอย่างเคร่งครัด อาทิ การคัดกรองโรคระบาด เวลานัดหมาย และข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. กลุ่มนักศึกษาเก่าสามารถจัดกิจกรรมใดๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ได้ภายหลังจากที่แต่ละคณะเดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบ นิว นอร์มอล โดยมี ถุงปันสุขสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และคณะทำงาน ภายในประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด พร้อมทั้งมีการจำกัดระยะเวลาและจำนวนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 3,000 คน ผ่านจุดปล่อยตัวหน้ามหาวิทยาลัยห่างกันกลุ่มละ 10 นาที อีกทั้งจัดให้มีคณะทำงานของส่วนกลางในแต่ละขบวนของคณะ จุดพักระหว่างทาง หรือจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความแออัดของประชากร เพื่อควบคุมให้กิจกรรมเป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ มีการจัดทำป้ายแนะนำสัญลักษณ์เตือนตลอดเส้นทางกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในมาตรการป้องกันโรค ตลอดจนมีการกำหนดจุดพักระหว่างทางกระจายแถวเป็น 4 แถว เพื่อแจกน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจุดบริการล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนต่อแถวเข้ารับน้ำดื่ม

“รับน้องขึ้นดอย” 2563 นี้ มุ่งเน้นให้เป็นการนำน้องใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ไม่มีการวิ่ง โดยการกลับมายังมหาวิทยาลัยจะเป็นการนั่งรถลงเท่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดรถสี่ล้อแดงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเก่าทุกท่านช่วยกันให้ความร่วมมือกับน้องๆ ในการจัดงานครั้งนี้ นักศึกษาเก่าท่านใดที่ประสงค์เข้าร่วมประเพณีนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ สามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนที่สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป เพื่อให้กิจกรรมรับน้องขึ้นดอยเป็นไปด้วยความราบรื่นและคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาว มช. ทุกคน นักศึกษาเก่าท่านใดไม่มี CMU account สำหรับลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน CMU Mobile และประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CMU Self Health Check for COVID-19 เพื่อติดตามและประเมินสุขภาพ 14 วันต่อเนื่องได้ โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการเฉพาะกิจในโอกาสดังกล่าว

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวจะมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การจราจรจะติดขัด จึงขอความกรุณาผู้สัญจรโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 03.00 ถึง 13.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

OMIMRI.jpg