สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มช. ออกแถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา

blank

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มช. ออกแถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 63 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เผยแพร่แถลงการณ์สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และ ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ อันเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทางสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีแนวทางการดําเนินงานที่มุ่งเน้นการจัด กิจกรรมเพื่อนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยจะรักษาและสืบสานกิจกรรมที่แสดงถึงศีลธรรมและประเพณี อันดีงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

จากการประชุมของทางคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงมีมติดังนี้

1. นักศึกษามีสิทธิ์ในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดําเนินงานของสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ตามความสมัครใจของตน ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ยกเลิก กิจกรรมที่เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา

3. ยกเลิก การเก็บคะแนนเสื้อม่วง

4. ยกเลิก การเก็บคะแนนหัวเข็มขัด

5. ยกเลิก ฝ่ายปกครอง

6. ยกเลิก ฝ่ายเชียร์

ทั้งนี้ ทางสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะธํารงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรนักศึกษา ที่คํานึงถึงส่วนรวม และการรักษาประโยชน์โดยรวมของนักศึกษาทั่วกัน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง กิจกรรมที่จะดําเนินการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ณ ที่นี้ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563

bvPbzI.jpg

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments