ชวนกินข้าวเหนียวทั้งคาว – หวาน ช่วยพี่น้องเกษตรกร กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ รณรงค์ให้คนไทยบริโภคข้าวเหนียวให้มากขึ้น

112

ชวนกินข้าวเหนียวทั้งคาว – หวาน ช่วยพี่น้องเกษตรกร กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ รณรงค์ให้คนไทยบริโภคข้าวเหนียวให้มากขึ้น

จากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเหนียวตกต่ำ กระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวเหนียวอย่างเร่งด่วน โดยการเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวอย่างครบวงจร และรณรงค์ให้คนไทยบริโภคข้าวเหนียวให้มากขึ้น ส่งผลให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคารับซื้อข้าวเปลือกเหนียวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1,000 บาทต่อตัน

มาตรการกระตุ้นการรับซื้อข้าวเปลือกเหนียว เริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้าวเปลือกเหนียวในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ และสนับสนุนค่าบริหารจัดการรวบรวมข้าวเปลือกเหนียวของโรงสี ตันละ 500 บาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. – พ.ย. 63

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าจัดพื้นที่จำหน่ายข้าวเหนียวเป็นกรณีพิเศษ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงงานสุรา โรงงานแป้งข้าวเหนียว ที่ต้องใช้ข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบ รับซื้อข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นกว่า 2,200 ตัน และขอให้ภาคเอกชนอื่น ๆ รับซื้อข้าวเหนียวจากโรงสีในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านโครงการต่าง ๆ

สำหรับประชาชนทั่วไปอย่างเรา ๆ ก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวได้ เพียงแค่หันมาบริโภคข้าวเหนียวทั้งในแบบที่เป็นอาหารคาวและอาหารหวาน โดยเฉพาะข้าวเหนียวนาปรัง พันธุ์สันป่าตอง ที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ มีประโยชน์ หาซื้อง่าย และราคาไม่สูง

 

ที่มา: ไทยคู่ฟ้า