ประกาศเลื่อนเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ดอยม่อนจอง” ออกไปไม่มีกำหนด

2557

ประกาศเลื่อนเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ดอยม่อนจอง” ออกไปไม่มีกำหนด

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง โดยระบุว่าตามประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การกําหนด แนวทางปฏิบัติในการเข้าศึกษาธรรมชาติ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง ประจําปี พ.ศ.2563-2564 โดยกําหนดเปิดเส้นทางในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นั้น

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขอประกาศเลื่อนการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจองออกไปอย่าง ไม่มีกําหนด เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ ทําให้ถนนลื่น อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง ทั้งนี้เหตุผลความจําเป็นในการประกาศปิดเส้นทางเป็นไปตามข้อ 7 ของประกาศดังกล่าวข้างต้น และหากเส้นทางศึกษา ธรรมชาติดอยม่อนจองสามารถเปิดให้ใช้เส้นทางได้โดยปลอดภัยเมื่อใด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจะ ประกาศให้ทราบอีกครั้ง และจะเผยแพร่ประกาศทางสื่อสังคมออนไลน์ เพจชื่อ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สํานัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ https://www.facebook.com/wildlifeFCA16 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563