(มีคลิป Video) “กูรูเดวาอาชรัม” ศาสนสถานพราหมณ์-ฮินดู จ.เชียงใหม่ จัดงาน “นวราตรี” ประจำปี 2563 หวังสร้างสันติภาพโลก

1497

(มีคลิป Video) “กูรูเดวาอาชรัม” ศาสนสถานพราหมณ์-ฮินดู จ.เชียงใหม่ จัดงาน “นวราตรี” ประจำปี 2563 หวังสร้างสันติภาพโลก

ช่วงค่ำวันที่ 25 ต.ค.63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ กลุ่มประชาชนและชาวต่างชาติ ผู้นับถือกูรูเดวาอาชรัม (ศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่) ได้ร่วมกันจัดพิธีนวราตรี ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลนวราตรีสัมพันธ์ศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อเพื่อสันติภาพ” ซึ่งเป็นเทศกาลบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ตามหลักความเชื่อความศรัทธาของศาสนาฮินดู โดยมีสวามินี อัมเบกา แซ่เตีย เจ้าของกิจการส่งออก บริษัทโอมสำเร็จรวย เป็นประธานในการจัดงาน และ ดร.สวามินีศิวาเวสวรัณต์ นันดา สรัสวตี คุรุเทวา มหาราชจี เป็นประธานฝ่ายนักบวชฮินดู โอกาสนี้มีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานข่วงประตูท่าแพ .เมืองเชียงใหม่ ภายในงานมีการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ เพื่อสันติภาพ โดยมี ดร.สวามีนี ศิวาเวสวรัณต์นันดา สรัสวตี คุรุเทวา มหาราชจี เป็นประธานในการเสวนาฯ และมีผู้ร่วมเสวนาจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ผู้แทนจากกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากกงสุลประเทศอินเดีย ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทางศาสนา ผู้แทนจากศาสนาต่างๆ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ (โปรเตสแตนต์) ศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) ศาสนาซิกข์ (คุรุสิงห์สภา) ศาสนาอิสลาม ศาสนาชุมชนบาไฮ กลุ่มฮเรกฤษณะ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (นักบวชฮินดูสวามี) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ “ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ทุกความเชื่อ เราจะอยู่ร่วมกันเพื่อสันติภาพ”

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การออกบูธการแสดงออกในเชิงวัฒนธรรมความเชื่อ ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สื่อถึงความหลากหลายทางความเชื่อของศาสนา และเพื่อเฉลิมฉลอง การแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธาต่อองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี การออกบูธนิทรรศกาล การออกโรงทาน ฯลฯ มีศรัทธาประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานตลอดทั้งวันจนถึงเวลาประมาณ 23.30 น.

Facebook Comments