รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจคลองแม่ข่า พร้อมขอบคุณประชาชนที่อาศัยริมน้ำ ที่ให้ความร่วมมือพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นอย่างดี จนทำให้ภูมิทัศน์โดยรอบดีขึ้น

169

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจคลองแม่ข่า พร้อมขอบคุณประชาชนที่อาศัยริมน้ำ ที่ให้ความร่วมมือพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นอย่างดี จนทำให้ภูมิทัศน์โดยรอบดีขึ้น

วันนี้ (24 ต.ค. 63) เวลา 11.30 น. ที่ริมคลองแม่ข่า บริเวณชุมชนหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวชุมชนหัวฝาย  ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน

bTW10Z.jpg

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับฟังบรรยายสรุป พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ที่ผ่านมาได้มีการนำมาตรการหลัก 8 มาตรการ มาใช้ในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนของคลองแม่ข่า ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การแก้ไขการบุกรุกที่ดิน การหาแหล่งน้ำต้นทุน การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างเดิม การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงพัฒนาลำน้ำสาขา และการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการดูแลน้ำในคลองแม่ข่า

นอกจากนี้ ในด้านระบบการบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย 55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถรวบรวมน้ำเสียได้ประมาณ 20,000 – 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยการรับน้ำเสียในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พื้นที่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง 20 ตารางกิโลเมตร และบางส่วนจากเทศบาลตำบลช้างเผือกที่ไหลมาตามท่อระบายน้ำ โดยได้ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา

เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่จะไหลลงสู่คลองแม่ข่าอีกทางหนึ่ง โดยหลังจากตรวจติดตามการพัฒนาคลองแม่ข่าแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปะ ทักทายกับประชาชน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในทุกความร่วมมือของชุมชน ในการช่วยพัฒนา คลองแม่ข่า จนทำให้น้ำในลำคลองมีความใสสะอาดมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา และยังพบว่า ชุมชนมีความสะอาดตา น่าอยู่ สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างดี  ซึ่งผลจากการพัฒนาคลองแม่ข่านี้ ทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

bTWzZb.jpg
bTW4sf.jpg
bTWNma.jpg
bTWf9q.jpg
bTWhjz.jpg
bTWkp8.jpg
bTW9NR.jpg
bTWTU0.jpg
bTWtru.jpg

bTWKZI.jpg
bTWZsP.jpg
bTWi9e.jpg