blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง

ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง

-

ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ ออกเป็น 42 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน สำหรับตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้ ให้ถือว่ามีพื้นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกับตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา
blank
blank

blank blank blank blank

blank

Must Read

ครม.อนุมัติ โครงการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดฝุ่น PM 2.5 ปีผลิต 63/64

ครม.อนุมัติ โครงการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดฝุ่น PM 2.5 ปีผลิต 63/64 ครม.อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 กรอบวงเงิน 6,869 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 6,720 ล้านบาท และค่าดำเนินการของ ธ.ก.ส....
error: Alert: Content is protected !!