ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง

blank

ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ ออกเป็น 42 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน สำหรับตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้ ให้ถือว่ามีพื้นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกับตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา
blank
blank

blank blank blank blank