blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้แมสคอม มช. ออกแถลงการณ์ 3 ข้อเรียกร้อง ขอหยุดปิดกั้นสื่อ

แมสคอม มช. ออกแถลงการณ์ 3 ข้อเรียกร้อง ขอหยุดปิดกั้นสื่อ

-

แมสคอม มช. ออกแถลงการณ์ 3 ข้อเรียกร้อง ขอหยุดปิดกั้นสื่อ

จากคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 4/2563 ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการหรือระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสื่อบางแห่ง โดยให้เหตุผลว่าได้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในนามของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งให้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ และจิตสำนึกนักการสื่อสารที่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างรับผิดชอบต่อสังคม มีความเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการสื่อสาร ทั้งของสื่อมวลชน และประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแสดงจุดยืนในฐานะของสถาบันการศึกษาทางด้านการสื่อสาร ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาลสื่อสารกับประชาชนอย่างเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ยุติการใช้อำนาจทางการเมืองปิดกั้นการสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทั้งของสื่อมวลชน และประชาชน

2. ขอให้ทุกฝ่าย ทุกกลุ่มในสังคม สื่อสารด้วยเหตุผล สามารถอภิปรายร่วมกันจากมุมมองที่แตกต่างได้อย่างสันติ เพื่อหาทางออกร่วมกัน ยุติการสื่อสารที่บิดเบือน ไม่เป็นจริง และยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรง

3. ขอให้องค์กรกำกับดูแลสื่อปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักการของสิทธิและเสรีภาพทางการสื่อสาร ตรวจสอบการปิดกั้นสื่อที่เกิดจากความไม่เป็นธรรม หรือมีเจตนาเพื่อลดทอนบรรยากาศของการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้สื่อสารและอภิปรายอย่างเสรี รับผิดชอบต่อสังคม

blank

blank

Must Read

รายงานด่วน!! 14 พ.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 10 ราย

รายงานด่วน!! 14 พ.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 10 ราย - รวมยอดสะสมระลอกใหม่ (เม.ย. - พ.ค. 64) จำนวน 3,970 ราย - รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 3,405 ราย - รักษาอยู่ใน รพ. 551 ราย -...
error: Alert: Content is protected !!