ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการ “ช้อปดี มีคืน” ซื้ออะไรได้ – ไม่ได้ กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นการบริโภคและกำลังซื้อของคนในประเทศ

453

ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการ “ช้อปดี มีคืน” ซื้ออะไรได้ – ไม่ได้ ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นการบริโภคและกำลังซื้อของคนในประเทศ

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการ “ช้อปดี มีคืน” ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นการบริโภคและกำลังซื้อของคนในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มกำลังซื้อค่อนข้างสูงที่ต้องเสียภาษี โดยจะมีการคืนภาษีสูงสุด 30,000 บาท มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สินค้าที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ในโครงการ ช้อปดีมีคืน

  1. สินค้าและบริการทุกประเภท ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน
  3. ค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สำหรับสินค้าท้องถิ่นและหนังสือ มีข้อยกเว้นที่ต่างไปจาก สินค้าอื่นๆ เนื่องจากสินค้าและบริการอื่นๆ ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนสินค้าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และหนังสือ จะจ่ายให้ผู้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้

ส่วนสินค้าต้องห้าม ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ประกอบด้วย

  1. ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
  2. ค่ายาสูบ
  3. ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  4. ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
  5. ค่าบริการจัดนำเที่ยว ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
  6. ค่าที่พักในโรงแรม ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

ข้อควรรู้ที่ต้องจำ สำหรับโครงการ ช้อปดีมีคืน

– เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

– ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

– เงินที่นำมาลดหย่อนได้ มาตากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ สำหรับการซื้อสินค้า หรือการรับบริการในราชอาณาจักร ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

– ใช้ซื้อสินค้าและบริการได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด หากซื้อสินค้าหรือบริการก่อนหน้าไปแล้ว คนขายไม่สามารถแก้ไขใบกำกับภาษีให้ได้เพราะเท่ากับการโกง

– อย่าลืมขอหลักฐานการจ่ายเงิน โดยเฉพาะใบกำกับภาษี เก็บไว้ เพื่อประกอบการลดหย่อนภาษี

– ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล

วัตถุประสงค์ของมาตรการ ช้อปดีมีคืน มีเป้าหมายเพื่อ กระตุ้นการบริโภคในประเทศ, สนับสนุนผู้ประกอบการ ที่อยู่ในระบบภาษี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งคาคว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ 1.11 แสนล้านบาท และคาดว่าจะช่วยให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 0.30

ที่มา: thebangkokinsight