ขายของออนไลน์ ไม่บอกราคา ปรับ 10,000 บาท คนแจ้งได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 25%

357

ขายของออนไลน์ ไม่บอกราคา ปรับ 10,000 บาท คนแจ้งได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 25%

ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ได้กำหนดให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์ แจ้งรายละเอียดของสินค้า หรือบริการ ที่ประกาศขายผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ไลน์ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งราคาของสินค้า หรือบริการนั้นด้วย ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.63 เป็นต้นไป

หากผู้ขายสินค้าออนไลน์ ไม่แจ้งรายละเอียด และราคาผ่านช่องทางที่ขายตามที่ได้กำหนดไว้ แต่ให้อินบ็อกสอบถามราคาแทน จะมีความผิดตามมาตรา 28 และมีโทษตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ทั้งนี้ หากพบผู้กระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียนได้ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, อีเมล 1569@dit.go.th หรือสายด่วน 1569

ส่วนหลักฐานที่ต้องเตรียม ได้แก่ ข้อความที่พูดคุยกัน, การแจ้งราคาทางอินบ็อก รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับ

โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของค่าปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 ประกอบมาตรา 43 โดยจะได้รับส่วนแบ่งเมื่อมีการจับกุม และได้มีเปรียบเทียบชำระค่าปรับแล้ว

ที่มา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์