ต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องขออนุญาตทำงานภายใน 31 ต.ค.นี้

124

ต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องขออนุญาตทำงานภายใน 31 ต.ค.นี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ย้ำ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาวและเมียนมา 4 กลุ่ม ที่เคยมีใบอนุญาตทำงาน แต่การอนุญาตสิ้นสุด และยังอยู่ในราชอาณาจักร ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และให้ทำงานได้เป็นการเฉพาะ

ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ รีบดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.63 เพื่อไปดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ

หากพ้นกำหนด พบจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท

แหล่งที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์