Home ข่าวทั่วไทย เทศบาลตำบลขุนยวมประกาศ 'งดจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบาน' ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เทศบาลตำบลขุนยวมประกาศ ‘งดจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบาน’ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

-

เทศบาลตำบลขุนยวมประกาศ ‘งดจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบาน ประจำปี 2563’ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ยังคงเข้าชมทุ่งบัวตองได้ตามปกติ ช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลขุนยวม ได้ออกประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 ระบุว่า ตามที่ เทศบาลตำบลขุนยวม ได้ดำเนินการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ณ สนามบินเก่าอำเภอขุนยวม โดยจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 จึงขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา (คราวที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่า เกิดการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 จำนวน 20,033 ราย เสียชีวิต 471 ราย (ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) วันที่ 7 ตุลาคม 2563) ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ เมืองซิตตเว ซึ่งเป็นเมืองเอก โดยประกอบกับมติที่ประชุมผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนยวม สมาชิกสภาเทศบาล ปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานรื่นเริงเทศกาล ดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 ในคราววันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม ได้พิจารณากลั่นกรองรูปแบบและแนวทางการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 เพื่อมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้นมาอีกในระลอกที่ 2

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความรอบคอบ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับมติที่ประชุมผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนยวม สมาชิกสภาเทศบาล มีมติให้งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สนามบินเก่าอำเภอขุนยวม

ทั้งนี้ ในส่วนของทุ่งบัวตองนั้น ยังสามารถเข้าชมได้ปกติ ในช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 63 นี้

OezA7f.jpg

Must Read

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่ ช่วงค่ำคืนวันที่ 22 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณจุดสำคัญหลายแห่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในการต่อต้านเผด็จการ ที่ออกมาขับเคลื่อนแสดงจุดยืนในการต่อต้าน โดยวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการชุมนุมที่ใช้จำนวนคนในการแสดงออกเจตนารมณ์มาเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการฉายแสงโปรเจคเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักหมุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการบ่งชี้ว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร โดยการฉายแสงโปรเจคเตอร์นั้น ได้มีการฉายภาพบนกำแพงเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆ อีกหลายแห่ง อาทิเช่นที่ บริเวณ 4 มุม...
error: Alert: Content is protected !!