02.55 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.7 จุดศูนย์กลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ลึกจากผิวดิน 1 กิโลเมตร https://www.tmd.go.th/earthquake.php