แม่โจ้โพลชี้! คนเชียงใหม่ร้อยละ 89.27 กังวลการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย แนะหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตมาตรการการคัดกรอง ควบคุมการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด

2096

แม่โจ้โพลชี้! คนเชียงใหม่ร้อยละ 89.27 กังวลการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย แนะหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตมาตรการการคัดกรอง ควบคุมการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น  568 ราย ระหว่างวันที่ 17กันยายน – 25 กันยายน 2563  ในหัวข้อ “คนเชียงใหม่กับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเภทพิเศษ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ผลการสำรวจประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.65 ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในขณะนี้ ส่วนอีกร้อยละ 32.35 เห็นด้วย เมื่อสอบถามถึงความกังวลต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.27 มีความวิตกกังวล โดยอันดับ 1 กังวลว่านักท่องเที่ยวจะไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขของประเทศไทยได้ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การลงทะเบียนเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆ (ร้อยละ 78.49) อันดับ 2 คือ กังวลเกี่ยวกับความหละหลวมต่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 55.04) และอันดับ 3 คือ กังวลต่อการหละหลวมของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของสถานให้บริการและแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 42.44) มีเพียงร้อยละ 10.73 เท่านั้นที่ไม่วิตกกังวล โดยให้เหตุผลว่ามั่นใจในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย สำหรับประเด็นความคิดเห็นต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.55 เห็นว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่พึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะช่วยให้เกิดการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยว ส่วนอีกร้อยละ 30.45 เห็นว่าไม่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยให้เหตุผลว่า นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 เช่น การจำกัดการเดินทาง การกักตัว 14 วัน อาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพียงเล็กน้อย ทำให้การท่องเที่ยวไม่คึกคักมากนัก (ร้อยละ 38.14) ด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เสนอแนะว่าขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการเปิดรับนักท่องเที่ยวมีหลักเกณฑ์ในการให้อนุญาต ขั้นตอนการคัดกรอง รวมถึงมาตรการควบคุมการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด

เชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีการประกาศห้ามอากาศยานเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้ ปัจจุบันธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าและการขนส่ง ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก ในหลายกิจการได้ปิดตัวลงและปลดพนักงาน จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จัหวัดเชียงใหม่ที่พบว่าการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะช่วยประตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังมีความวิตกกังวล โดยแสนอแนะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีเงื่อนไขการเปิดรับนักท่องเที่ยว มาตรการคัดกรอง และการควบคุมการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวไม่ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศอีก