Home ข่าวทั่วไทย โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อาคม เติมพิทยาไพสิฐ" เป็น รมว.คลัง คนใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” เป็น รมว.คลัง คนใหม่

-

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” เป็น รมว.คลัง คนใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลาออกจากตําแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนตําแหน่งที่ว่าง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Must Read

เปิดตัวหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท...

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท ต่อเดือน  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดย บจก.สถาพรคอนสตรัคชั่น  คุณสถาพร  ชายมินทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรคอนสตรัคชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน สถาพรคอนสตรัคชั่น ครบรอบ...
error: Alert: Content is protected !!