Home ข่าวทั่วไทย ผบ.ตร. ส่งหนังสือด่วน! แจ้งยกเลิกการตั้งจุดตรวจ ย้ำการตั้ง "ด่านตรวจถาวร" กรณีมีเหตุฉุกเฉินยังตั้งได้

ผบ.ตร. ส่งหนังสือด่วน! แจ้งยกเลิกการตั้งจุดตรวจ ย้ำการตั้ง “ด่านตรวจถาวร” กรณีมีเหตุฉุกเฉินยังตั้งได้

-

ผบ.ตร. ส่งหนังสือด่วน! แจ้งยกเลิกการตั้งจุดตรวจ ย้ำการตั้ง “ด่านตรวจถาวร” กรณีมีเหตุฉุกเฉินยังตั้งได้

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้มีวิทยุราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทั่วประเทศเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

1.ยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทุกประเภท แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงด่านตรวจถาวร ที่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือ กอ.รมน. แล้วแต่กรณีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2.กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ต้องตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามยุทธวิธี เช่น การก้าวสกัดจับ การปิดล้อมจับกุมคนร้ายตามแผนเผชิญเหตุ การป้องกันรักษาพื้นที่ปฏิบัติการใดๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแผนภารกิจใดภารกิจหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ให้สามารถตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ได้เท่าที่จำเป็นแก่กรณี เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมสาธารณะที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมของทางราชการ งานมหรสพ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น โดยให้หัวหน้าสถานีตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม และกำกับดูแล ทั้งนี้ให้ยกเลิกการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทันที

3.ให้กำหนดมาตรการและแผนการจัดสายตรวจหรือกำลังอื่น ๆ ในการป้องกันอาชญากรรมที่เหมาะสมทดแทนการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามข้อ 1 เช่น การจัดรถสายตรวจประจำจุด การปรากฎกายแสดงกำลัง (Show of Force) การจัดสายตรวจสัมพันธ์ หรืออื่นๆ เพื่อป้องกันเหตุ ลดโอกาสการกระทำผิดของคนร้ายและให้บริการแก่ประชาชน

4.ให้ รอง ผบ.ตร. และผู้ช่วย ผบตร. ในสายงาน ปป. และ มค.รับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ จต. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติแล้วรายงานผลให้ ตร. ทราบภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563

Must Read

เปิดตัวหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท...

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท ต่อเดือน  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดย บจก.สถาพรคอนสตรัคชั่น  คุณสถาพร  ชายมินทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรคอนสตรัคชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน สถาพรคอนสตรัคชั่น ครบรอบ...
error: Alert: Content is protected !!