Home ข่าวทั่วไทย นักท่องเที่ยวเฮ! เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "ดอยหลวงเชียงดาว" 1 พ.ย. 63 นี้

นักท่องเที่ยวเฮ! เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ดอยหลวงเชียงดาว” 1 พ.ย. 63 นี้

-

นักท่องเที่ยวเฮ! เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ดอยหลวงเชียงดาว” 1 พ.ย. 63 นี้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ออกประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เรื่อง การกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเข้าศึกษาธรรมชาติ บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ประจําปี พ.ศ. 2563 – 2563 ระบุว่า ตามที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ได้เปิดให้มีการศึกษาธรรมชาติและพักค้างแรมใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว หน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วย แม่กอก (เด่นหญ้าขัด) ตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสและศึกษา ธรรมชาติโดยตรง เป็นการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการส่งเสริม การมีส่วนร่วมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จึงมีความจําเป็นต้อง กําหนดแนวทางปฏิบัติในการเข้าไปศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ตามแนวทางการจัดการเชิงระบบนิเวศ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบํารุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ และเพื่ออํานวยความปลอดภัยให้กับประชาชน ดังนี้

1. เปิดให้มีการศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 แต่ละสัปดาห์ไม่อนุญาตให้ขึ้นในวันพุธ

2. กําหนดพื้นที่สําหรับกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ไว้เฉพาะบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก (เด่นหญ้าขัด) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว จุดพักแรมอ่างสลุง และยอดดอยหลวงเชียงดาว เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่หวงห้ามอื่น

3. สามารถเข้าศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ได้จํานวน 2 วัน และพักแรม 1 คืน เท่านั้น

4. กําหนดพื้นที่รองรับการพักแรมด้วยเต็นท์บริเวณจุดพักแรมอ่างสลุง จํานวนไม่เกิน 150 คนต่อวัน

5. ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ต้องดําเนินการขออนุญาตเข้าพื้นที่ สําหรับบุคคลทั่วไป กรณีพักแรม ให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ ณ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เลขที่ 153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 หรือสามารถติดต่อสอบถามเรื่องการขออนุญาตเข้าพื้นที่ ได้ที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สํานักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 053-233337 โดยยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาตเข้าพื้นที่ อย่างน้อย 4 วันก่อนวันที่ประสงค์จะเข้าพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ โดยนับจากวันที่ประทับตราลงรับหนังสือ การอนุญาตจะมีผลต่อเมื่อผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พิจารณาลงนามอนุญาต เท่านั้น

6. เอกสารประกอบการขออนุญาตเข้าพื้นที่ ประกอบด้วย คําร้องขออนุญาตเข้าไปใช้สถานที่ ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สําเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาตและผู้ร่วมคณะทุกคน เบอร์โทรศัพท์พร้อมรายชื่อผู้ติดต่อ อย่างน้อย 2 เบอร์

7. การได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ ถือเป็นการจองสิทธิ์เข้าศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว

8. เมื่อได้รับการอนุญาตเข้าพื้นที่แล้ว ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จะดําเนินการส่งสําเนาคําร้องขออนุญาตเข้าไปใช้สถานที่ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า แก่ผู้ขอผ่าน ช่องทางติดต่อในแบบคําขอฯ หลังจากนั้นให้ผู้ได้รับอนุญาตติดต่อรายละเอียดการศึกษาธรรมชาติ ได้แก่ คนนําทาง ลูกหาบ รถรับจ้าง อุปกรณ์พักแรม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว หมายเลขโทรศัพท์ 053-456623 ในเวลาราชการ

9. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจะตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพื้นที่ เป็นรายบุคคลตามการขอ อนุญาตเข้าพื้นที่เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือบุคคลที่เข้าพื้นที่นอกเหนือจากที่ได้รับการอนุญาต

10. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องออกเดินทางโดยรถรับจ้าง จากที่ทําการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก (เด่นหญ้าขัด) ไม่เกิน 10.00 น. และลงจากจุดพักแรมอ่างสลุง ไม่เกิน 9.00 น.

11. ผู้มาศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวทุกคน จะต้อง ทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

12. ผู้มาศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวทุกคน จะต้องเข้า รับฟังการบรรยายแนะนําสถานที่ ระเบียบปฏิบัติในการเข้าพื้นที่จากเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

13. ผู้มาศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว จะต้องมีคนนําทาง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในพื้นที่ อํานวยความสะดวก กํากับดูแลในเบื้องต้น และรักษาความปลอดภัย โดยกําหนดให้คนนําทาง 1 คน ดูแลผู้ศึกษาธรรมชาติสูงสุดได้ไม่เกิน 10 คน

14. ผู้มาศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวไม่จําเป็นต้อง มีลูกหาบแบกสัมภาระให้ แต่หากต้องการใช้บริการลูกหาบ ผู้ศึกษาธรรมชาติจํานวน 5 คน สามารถใช้บริการ ลูกหาบได้เพียง 1 คน ผู้มาศึกษาธรรมชาติจึงต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และควรนําเฉพาะสิ่งของที่จําเป็น ขึ้นไปเท่านั้น

15. ผู้มาศึกษาธรรมชาติบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว จะต้องใช้ บริการรถรับจ้างของชมรมผู้ประกอบการรถนําเที่ยวอําเภอเชียงดาว ในการรับ-ส่ง จากที่ทําการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เชียงดาว ไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก (เด่นหญ้าขัด) โดยผู้ศึกษาธรรมชาติสามารถโดยสารรถรับจ้างได้ จํานวน 5 คน พร้อมสัมภาระ

16. ผู้มาศึกษาธรรมชาติบริเวณดอยหลวงเชียงดาว จะต้องจ่ายเงินค่ามัดจําขยะ และต้องนํา ขยะและของเหลือใช้กลับออกไปทิ้งนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบทุกคณะ และต้อง ตรวจสอบในขากลับอีกครั้งหนึ่งว่าได้มีการนําขยะหรือของเหลือใช้กลับออกมาหรือไม่ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม จะดําเนินการยึดเงินมัดจําขยะและยังต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย และขอความ ร่วมมือลดปริมาณขยะและไม่นําพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวเข้าไปในพื้นที่

17. ห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท เข้ามาดื่มในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันมิให้เกิดการส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อน และรบกวนสัตว์ป่า ตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

18. ผู้มาศึกษาธรรมชาติบริเวณดอยหลวงเชียงดาว จะต้องปฏิบัติตามมาตราการการป้องกัน โรคตามที่ราชการกําหนดอันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา ๕๕ และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

120571536 2984239305136496 5715401623516668642 o
120289827 2984239218469838 4861246469481073134 o
120388008 2984239248469835 4958209663281445296 o

Must Read

“เราชนะ” จ่ายค่าขนส่งสาธารณะได้ทุกประเภท ที่ประชุม ครม.เห็นชอบค่าใช้จ่ายที่จ่ายผ่านการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” จะครอบคลุมถึงเรื่องการใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟในเขตเมือง

“เราชนะ” จ่ายค่าขนส่งสาธารณะได้ทุกประเภท ที่ประชุม ครม.เห็นชอบค่าใช้จ่ายที่จ่ายผ่านการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” จะครอบคลุมถึงเรื่องการใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟในเขตเมือง “เราชนะ” จ่ายค่าขนส่งสาธารณะได้ทุกประเภท ที่ประชุม ครม.เห็นชอบค่าใช้จ่ายที่จ่ายผ่านการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” จะครอบคลุมถึงเรื่องการใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟในเขตเมือง  โดยจะหมายรวมถึงการขนส่งสาธารณะทุกประเภท ยกเว้นการขนส่งทางอากาศ  โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการรายละเอียดด้านเงื่อนไขและจะทำการประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดให้ประชาชนทราบต่อไป
error: Alert: Content is protected !!