Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แบงก์ชาติประกาศ 19-20 พ.ย. ธนาคารเปิดปกติ เคาะวันหยุดพิเศษ 11 ธ.ค. กระตุ้นท่องเที่ยว

แบงก์ชาติประกาศ 19-20 พ.ย. ธนาคารเปิดปกติ เคาะวันหยุดพิเศษ 11 ธ.ค. กระตุ้นท่องเที่ยว

-

แบงก์ชาติประกาศ 19-20 พ.ย. ธนาคารเปิดปกติ เคาะวันหยุดพิเศษ 11 ธ.ค. กระตุ้นท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ระบุว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ นั้น

      ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุด​ชดเชยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไปและไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงินที่ได้ตกลงชำระราคาหรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว

     อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

Must Read

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น.

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น. มีผล วันที่ 20 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
error: Alert: Content is protected !!