ม.แม่โจ้ จับมือ 3 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ร่วมพัฒนา Smart Farming ทำเกษตรสมัยใหม่ สร้างภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

714

ม.แม่โจ้ จับมือ 3 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ร่วมพัฒนา Smart Farming ทำเกษตรสมัยใหม่ สร้างภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Modern Agriculture Innovation Center – Maejo university) ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ 3 บริษัทชั้นนำ ด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ดรสุระชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซียจำกัด และ นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

17B05091 4DE4 4999 989D 6C65C312E845

การลงนามความร่วมมือกับทั้ง 3 บริษัท ชั้นนำในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ให้ภาคการเกษตรและสังคมดิจิตอลหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ ให้ความร่วมมือด้านข้อมูลทางวิชาการระบบการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์รวมถึงระบบ Smart Farming ส่วนทางบริษัทได้ให้ความร่วมมือดังนี้

– บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด จะร่วมพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยี IoT Sensor (Internet of Thing) ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติการเกษตร
– บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนา Solution board Smart kids เพื่อหลักสูตรในโรงเรียนระดับประถมจนถึงระดับมัธยม และตั้งศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Coding ให้กับสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาการใช้โดรนทางการเกษตร
– บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด ร่วมสนับสนุนเครือข่ายการส่งสัญญาณของ Sensor ภาคการเกษตร ระบบ Cloud Server และ Cloud Computing ด้วย การนำเครือข่าย AIS 4G,5G พร้อมด้วยเทคโนโลยี NB-IoT ไปเชื่อมต่อระบบ Smart Farming และพร้อมจะกระจาย Solution ทางการเกษตรให้แพร่หลายในวงกว้างต่อไป

3B3333D5 F99E 40EB 8F3F 8B03D5417B1E

ซึ่งล้วนแต่เป็นความร่วมมือที่จะช่วยในการพัฒนา Smart Farming ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งร่วมการวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนความร่วมมือในการสนับสนุนเครือข่ายกำลังคนร่วมทำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคมและในการเรียนการสอนของนักศึกษาสามารถสร้างเป็นรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต และยังเป็นการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ทรัพยากรทางวิทยาการร่วมกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกษตรกรไทยมีขีดความสามารถที่ดีขึ้นช่วยให้ภาคการเกษตรไทยสามารถพัฒนาและเติมโตได้อย่างยั่งยืน

3E7455ED 401A 4431 AFF8 6948CD74C160
4EB78400 E727 481A A398 9D6D2CD17739
5B06E21E 1E6B 48FA 9C7B C36E98241FD733FF325F 2C9B 4CE0 BCDC DBE402836963
48B7386B 84F2 44E3 9C2D 4FE67B7E06DD
60DE7EA8 07CE 45AB A767 63CD811AF761
99EBEB71 A41B 4CFB BB64 D190B47448DB
408D854F BCB1 44FF 93C4 40D53F11A5D3
B3742761 F2A8 4A9D B926 C2CB158E603B
E83FA533 4ACD 46E7 A127 A854E702D19C
E879C7B5 9983 456D BE9D 96CCDEBC5F7E
F4F97121 E489 4087 A214 D46C98A21C65