Home ข่าวทั่วไทย รัฐบาลยัน! งบปี 64 ล่าช้าไม่เกิน 1 สัปดาห์ เตรียมแจ้ง ครม. รับทราบ ต้องใช้งบประมาณประจำปี 2563 ไปพลางก่อน

รัฐบาลยัน! งบปี 64 ล่าช้าไม่เกิน 1 สัปดาห์ เตรียมแจ้ง ครม. รับทราบ ต้องใช้งบประมาณประจำปี 2563 ไปพลางก่อน

-

รัฐบาลยัน! งบปี 64 ล่าช้าไม่เกิน 1 สัปดาห์ เตรียมแจ้ง ครม. รับทราบ ต้องใช้งบประมาณประจำปี 2563 ไปพลางก่อน

   จากกรณีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สํานักงบประมาณ ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศ ใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ รายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ประกอบกับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดแล้ว และผู้อํานวยการ สํานักงบประมาณได้กําหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหัก งบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ล่าสุดวันนี้(14 ก.ย. 63) โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงความล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้สภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 2 และ 3 ในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจมีความล่าช้าไม่เกิน 1 อาทิตย์ และสำนักงบประมาณจะนำเรื่องดังกล่าวแจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ เนื่องจากต้องมีการใช้งบประมาณประจำปี 2563 ไปพลางก่อน

Must Read

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี "เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 200,000 สิทธิ์ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย...
error: Alert: Content is protected !!