แรงงานสูงวัย เฮ! ประกันสังคมขยายอายุผู้ประกันตน มาตรา 40 จากอายุไม่เกิน 60 ปี เป็นอายุ 65 ปี

2231

แรงงานสูงวัย เฮ! ประกันสังคมขยายอายุผู้ประกันตน มาตรา 40 จากอายุไม่เกิน 60 ปี เป็นอายุ 65 ปี

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่ 1-2 (ส่วนภูมิภาค) โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องแสนสุข โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชน โดยการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากร กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้สูงวัย จำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคม จากการสำรวจข้อมูลแรงงานภาคอิสระของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่ามีแรงงานภาคอิสระจำนวน 20.4 ล้านคนทั่วประเทศ แต่มีเพียงจำนวน 3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 16.67 ที่เข้าถึงระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 และยังมีแรงงานภาคอิสระจำนวน 17.00 ล้านคน หรือร้อยละ 83.33 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว กระทรวงแรงงาน ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เห็นความสำคัญของการมีหลักประกันทางสังคม โดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมอย่างทั่วถึง และเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

นายสุเทพฯ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจ ให้แรงงานภาคอิสระ เข้าถึงการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับตนเองและครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ด้วยการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยเครือข่ายประกันสังคม แรงงานภาคอิสระ และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 300 คน ซึ่งภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสังคมสำหรับแรงงาน ภาคอิสระ การรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และการออกร้านผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แรงงานภาคอิสระ และสมาคมผู้สูงวัยของจังหวัดชลบุรีด้วย ซึ่งคาดหมายว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานภาคอิสระในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเกิดความตื่นตัว และร่วมเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมเพื่อให้แรงงานภาคอิสระได้รับความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย