Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหวังเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวระดับโลก

เชียงใหม่ ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหวังเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวระดับโลก

-

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับฟังความคิดเห็นการ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2565 มุ่งหวังเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวระดับโลก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการในจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนดังกล่าว จากนั้นจะนำผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ ก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นถือเป็นกลไกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงแผนของจังหวัด รวมถึงโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนา การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อทุกภาคส่วนในการวางแผนรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเปิดมุมมองที่กว้างขวาง และหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างการยอมรับร่วมกันต่อทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาที่จะมีผลต่ออนาคตของจังหวัดเชียงใหม่ และให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ภายใต้แนวคิด “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2565 ในประเด็นการพัฒนา 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ด้านเมืองอัจฉริยะ เมืองไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพและเมืองแห่งนวัตกรรม การแพทย์และสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงและรักษาความสงบ และสังคม

Must Read

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี "เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 200,000 สิทธิ์ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย...
error: Alert: Content is protected !!