ครม.ไฟเขียว! แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยว “คิดถึงเชียงใหม่” LANNA Gastronomy คาดสร้างรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้นราว 500 ล้านบาท

3151

ครม.ไฟเขียว! แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยว “คิดถึงเชียงใหม่” LANNA Gastronomy คาดสร้างรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้นราว 500 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านโครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” มุ่งพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ ที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ให้กลับมาเติบโต มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้อีกครั้ง

สำหรับแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในครั้งนี้ มุ่งพัฒนาด้าน “Molecular Agriculture” ที่จะส่งเสริมการปลูกและจัดการวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นที่ปลอดภัยด้วยการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการสืบย้อนหลัง รวมถึงด้าน “Gastronomy Food Coding” หรือพัฒนาอาหารล้านนาที่นำเอาองค์ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับศิลปะและการทำอาหาร เพื่อยกระดับอาหารล้านนาสู่มิชลินสตาร์ และด้านสุดท้ายคือ ส่งเสริมให้เป็นร้านค้าจุดหมาย “Chiang Mai Food Destination” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยากจะหาใครมาเลียนแบบได้

โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วจะสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้นราว 500 ล้านบาท ช่วยสร้างภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ และเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพในปี 2564 ได้มากกว่า 50,000 คน

Facebook Comments