blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามขายเหล้า-เบียร์ ออนไลน์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามขายเหล้า-เบียร์ ออนไลน์

-

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ห้ามขายเหล้า-เบียร์ ทางออนไลน์ ป้องกันเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยระบุว่า เนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการและร้านค้าบางส่วน ใช้ช่องทางในการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น ทำให้ยากต่อการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องวัน เวลา สถานที่ และบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่ายและลดผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีความจำเป็นในการออกประกาศ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 30 (6) แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคโดยตรงหรือเป็นการดำเนินการใดๆ ในลักษณะการเชิญชวนให้ซื้อ การเสนอขายหรือการขายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภค โดยตรงด้วยการตลาดหรือบริการการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ขายและผู้บริโภคซื้อขายได้โดยไม่ต้องพบกัน

ข้อ 2 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีการซื้อขายและการชำระราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

OkejHu.jpg

blank

Must Read

“พักสายตา CM108.com ” ตี้ “คลองแม่ข่า” คลองสายประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่ถือเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่...

"พักสายตา CM108.com " 🗿🎨 ตี้ "คลองแม่ข่า" คลองสายประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่ถือเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ เปิ้ลมี Street Art และ Graffiti ไว้ถ่ายรูปเน้อ 📸 ✨ "คลองแม่ข่า" คลองสายประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่ถือเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ ตอนนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลายมาเป็นจุดถ่ายภาพสุดร่มรื่น...
error: Alert: Content is protected !!