Home ข่าวทั่วไทย กพท. ไฟเขียว! อนุญาตสายการบินสามารถเสิร์ฟและจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มรวมทั้งของที่ระลึกบนเที่ยวบินได้

กพท. ไฟเขียว! อนุญาตสายการบินสามารถเสิร์ฟและจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มรวมทั้งของที่ระลึกบนเที่ยวบินได้

-

กพท. ไฟเขียว! อนุญาตสายการบินสามารถเสิร์ฟและจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มรวมทั้งของที่ระลึกบนเที่ยวบินได้

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มและของที่ระลึกในอากาศยานในเส้นทางการบินภายในประเทศที่สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2563 สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2 (5) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศสามารถให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการซึ่งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

Must Read

รวบรวมสถานที่จัดงาน “วันลอยกระทงเชียงใหม่” ประจำปี 2563 กิจกรรมมากมาย ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกันเลย

รวบรวมสถานที่จัดงาน "วันลอยกระทงเชียงใหม่" ประจำปี 2563 กิจกรรมมากมาย ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกันเลย ชวนเที่ยวเชียงใหม่ร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ ชมความสวยงามของกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ 7 จุด พร้อมการประกวดต่าง ๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม งดการปล่อยโคมลอย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดขึ้นภายใต้มาตรการการดูแลความปลอดภัย Covid-19 ล่าสุด ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้เผยกำหนดการงานประเพณีเดือนยี่เป็ง เชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!