Passport รุ่นใหม่ เพิ่ม “อักษรเบรลล์” แก่ผู้พิการทางสายตา สู่ Smart & Best Service

106
Passport รุ่นใหม่ เพิ่ม

Passport รุ่นใหม่ เพิ่ม “อักษรเบรลล์” แก่ผู้พิการทางสายตา สู่ Smart & Best Service

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ร่วมกับนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ นายอภิรมย์ น้อยอ่ำ ประธานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และผู้บริหารกรมการกงสุล

ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการออกแบบ การผลิต และการติดแผ่นใสพิมพ์อักษรเบรลล์ ข้อมูลหนังสือเดินทาง” ระหว่างนายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล กับนางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาให้สามารถอ่านข้อมูลบนหนังสือเดินทางได้ เช่น

👉 เลขที่หนังสือเดินทาง

👉 คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

👉 วันที่ออกหนังสือเดินทาง

👉 วันที่หมดอายุ

ผู้พิการทางสายตาสามารถแจ้งความประสงค์ ขอให้มีข้อมูลหนังสือเดินทางเป็นอักษรเบรลล์ขณะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางกับกรมการกงสุล เจ้าหน้าที่จะประสานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดให้ผลิตแผ่นใสที่พิมพ์อักษรเบรลล์ข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้ร้องและนำมาติดลงบนปกหน้าด้านในของหนังสือเดินทาง

ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศลำดับต้น ๆ ของโลกที่มีการติดอักษรเบรลล์ในหนังสือเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้พิการทางสายตา และนับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของกระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนาการให้บริการประชาชนด้านกงสุลสู่ Smart & Best Service

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments