สธ.เปิดตัว ‘DEEP’ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทยยุคใหม่ ปลดล็อกการศึกษาไทย ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความเป็นเลิศ

128
สธ.เปิดตัว ‘DEEP’ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทยยุคใหม่ ปลดล็อกการศึกษาไทย ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความเป็นเลิศ

สธ.เปิดตัว ‘DEEP’ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทยยุคใหม่ ปลดล็อกการศึกษาไทย ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความเป็นเลิศ

กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัว DEEP (Digital Education Excellence Platform) แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ดิสรัปชั่นทั้งระบบ เก็บฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ต่อยอดการพัฒนาทุนมนุษย์ Google-Microsoft ร่วมหนุนใช้ระบบ Single Sign-on ครั้งแรกในไทย

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า DEEP ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างความเท่าเทียมของระบบการศึกษา สร้างความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรต่างๆ รองรับ โดยผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรียนตามสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาได้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน คุณครู และผู้บริหารสถานศึกษา

ที่สำคัญจะเป็นการตอบโจทย์สมรรถนะของบุคลากรที่ภาคเอกชนหรือตลาดต้องการ โดยประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนเพื่อการ Re-Skill เพิ่มทักษะของตัวเองได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะใช้ระบบการศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์หรือ Human Capital สู่ความเป็นเลิศ

“การศึกษามีเป้าหมายสำคัญในการที่จะสร้างให้คนไทยทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพที่เขาต้องการ ถ้าหากเราสามารถทำแบบนี้ได้ เราก็จะมีคนที่มีความสามารถทั่วทั้งประเทศ เราต้องมาร่วมกันสร้างการศึกษายกกำลังสอง การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศในแบบฉบับของแต่ละคน เพราะถือว่าอนาคตของเด็กไทย คืออนาคตของประเทศชาติ” รมต.ณัฎฐพลกล่าว

ทั้งนี้ จากปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Digital Transformation) ในโลกศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและภาคสังคม ในการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนการศึกษา ปฏิรูปสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริงและยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนกว่า 10 ล้านคนของประเทศสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพ และมีทางเลือกที่หลากหลายในการเรียนรู้ ให้ทั้ง “ครูเก่ง นักเรียนเก่ง” เพื่อสร้างทุนมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก จึงได้เกิดเป็น “แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ” หรือ “Digital Education Excellence Platform” หรือ DEEP หนึ่งในกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา

DEEP คือ ห้องเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นทักษะเฉพาะทางตามความต้องการของตลาด ด้วยการเสริมความรู้ตามหลักสูตรตามฐานสมรรถนะและความรู้ตามความสนใจซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

cr. ข่าวจริงประเทศไทย

Facebook Comments