Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปถึงภายในเดือน ก.ย. 63 นี้

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปถึงภายในเดือน ก.ย. 63 นี้

-

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปถึงภายในเดือน ก.ย. 63 นี้

      เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

ระบุว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กําหนดให้เริ่มเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ให้ขยายกําหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจําปี พ.ศ.2563 เป็นการทั่วไป กรณีการชําระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนเมษายน 2563 ขยายเวลาเป็นภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 นั้น

เทศบาลนครเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดําเนินการเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างประจําปี พ.ศ.2563 ตามระยะเวลากฎหมายกําหนดได้ จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 14 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า “กําหนดเวลาการชําระภาษีหรือ แจ้งรายการต่างๆ หรือกําหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได้ ให้ยื่น คําร้องขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาก่อนกําหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นสมควร จะให้ขยายหรือให้เลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได้” ให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการ ของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปี พ.ศ.2563 ดังนี้

image cms abfhkmrsz356
image cms bchkloptuy69

Must Read

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น.

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น. มีผล วันที่ 20 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
error: Alert: Content is protected !!