เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปถึงภายในเดือน ก.ย. 63 นี้

2638

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปถึงภายในเดือน ก.ย. 63 นี้

      เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

ระบุว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กําหนดให้เริ่มเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ให้ขยายกําหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจําปี พ.ศ.2563 เป็นการทั่วไป กรณีการชําระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนเมษายน 2563 ขยายเวลาเป็นภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 นั้น

เทศบาลนครเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดําเนินการเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างประจําปี พ.ศ.2563 ตามระยะเวลากฎหมายกําหนดได้ จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 14 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า “กําหนดเวลาการชําระภาษีหรือ แจ้งรายการต่างๆ หรือกําหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได้ ให้ยื่น คําร้องขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาก่อนกําหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นสมควร จะให้ขยายหรือให้เลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได้” ให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการ ของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปี พ.ศ.2563 ดังนี้

image cms abfhkmrsz356
image cms bchkloptuy69