Home ข่าวทั่วไทย สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจเกือบ 2 แสนคน กว่า 53.71% เห็นด้วยกับการประท้วงของนักศึกษา หนุนข้อเรียกร้องให้ยุบสภาหรือลาออก

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจเกือบ 2 แสนคน กว่า 53.71% เห็นด้วยกับการประท้วงของนักศึกษา หนุนข้อเรียกร้องให้ยุบสภาหรือลาออก

-

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจเกือบ 2 แสนคน กว่า 53.71% เห็นด้วยกับการประท้วงของนักศึกษา หนุนข้อเรียกร้องให้ยุบสภาหรือลาออก

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่าง 197,029 คน สํารวจระหว่างวันที่ 16 – 21 สิงหาคม 2563 พบผลที่สําคัญคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี้ เป็นการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 59.11 ไม่ควรจาบจ้วงสถาบันฯ 41.76% เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้ชุมนุม 40.41%

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 3 ข้อเรียกร้องของผู้ประท้วง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 62.84% (ไม่เห็นด้วย 24.85%) เห็นด้วยกับการเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยุบสภาหรือลาออก 53.88% (ไม่เห็นด้วย 38.43%) และเห็นด้วยกับการเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชน 59.47% (ไม่เห็นด้วย 29.19%)

จากผลโพลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองต่อการชุมนุมประท้วงว่าเป็นการใช้สิทธิตามระบอบ ประชาธิปไตย เป็นการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออก ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้น แต่การ ชุมนุมนั้นก็ต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่น มีความเป็นสุภาพชน ไม่จาบจ้วงสถาบันฯ ทั้งนี้ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะ อาจมีผู้ไม่หวังดี และในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการเรียกร้องชุมนุม 53.71% และไม่เห็นด้วย 41.17%

ผลการสํารวจของสวนดุสิตโพลต่อกรณี การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่อาจปฏิเสธได้ว่านี่เป็นผลิตผลทางรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่อง ประชาธิปไตยโดยแท้ ที่รับรองสิทธิ เสรีภาพการชุมชน และการประท้วงของประชาชนหรือนักศึกษาที่มีต่อรัฐบาลหรือ สถาบันทางการเมืองอื่นๆ อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว ก็จําต้องสําเนียกด้วยว่าไม่ควรให้เกินเลยกรอบของ กฎหมายบ้านเมือง

ในขณะที่ผลการสํารวจส่วนใหญ่ต่อข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และรัฐบาลจึง ควรใช้โอกาสนี้ทําสัญญาประชาคมและกําหนด Timeline ให้ชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และดึงภาคส่วนต่างๆ เข้ามา มีส่วนร่วม หากข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้ล่าช้าเกินควรหรือไม่ได้รับการสนองตอบจากรัฐบาลจะยิ่งทําให้เกิดความเร่งเร้าและ เกิดข้อเรียกร้องให้รัฐบาลต้องยุบสภาหรือลาออกหรืออาจจะมีการออกมาขับไล่รัฐบาลเหมือนดั่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นได้ ดังนั้น รัฐบาลควรรับฟังข้อเรียกร้องต่างๆ ผ่านผลการสํารวจนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการคิด วิเคราะห์และนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อ แก้ไขสถานการณ์มิให้เหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้

Must Read

เชียงใหม่เจอติดโควิดเพิ่ม เป็นรายที่ 45 ของจังหวัด นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นชายอายุ 32 เป็นดีเจที่ 1G1 ควบจักรยานยนต์มาขอตรวจที่ รพ.นครพิงค์

เชียงใหม่เจอติดโควิดเพิ่ม เป็นรายที่ 45 ของจังหวัด นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นชายอายุ 32 เป็นดีเจที่ 1G1 ควบจักรยานยนต์มาขอตรวจที่ รพ.นครพิงค์ วันที่ 4 ธ.ค. 63 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!