Home ข่าวทั่วไทย เตือนร้านค้าออนไลน์ ขายของต้องแสดงราคาชัดเจน ให้ Inbox ถามผิดกฎหมาย ผู้แจ้งนำจับได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 25%

เตือนร้านค้าออนไลน์ ขายของต้องแสดงราคาชัดเจน ให้ Inbox ถามผิดกฎหมาย ผู้แจ้งนำจับได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 25%

-

เตือนร้านค้าออนไลน์ ขายของต้องแสดงราคาชัดเจน ให้ Inbox ถามผิดกฎหมาย ผู้แจ้งนำจับได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 25%

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้เปิดเผยถึงตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ขายของออนไลน์ต้องโชว์ราคา ผู้แจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่ง 25% ของค่าปรับ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า และบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย ราคาที่แสดง ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 28 และมีโทษตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

สำหรับการจ่ายเงินสินบนนั้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 ประกอบมาตรา 43 กำหนดให้คณะกรรมการ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินสินบนจากจำนวนเงินค่าปรับตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำความผิดและได้มีการเปรียบเทียบ ซึ่งการจับกุมและเปรียบเทียบจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีความผิดซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 80 เท่านั้น นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ข้อ 7 และข้อ 8 กำหนดให้ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินสินบนจะต้องเป็นผู้ที่แจ้งความนำจับถึงเบาะแสแห่งการกระทำความผิด และเป็นผลให้ทำการจับกุมสำเร็จ และการจ่ายเงินสินบนจะทำได้ต่อเมื่อคดีเลิกกัน โดยมีการจับกุมและเปรียบเทียบและได้มีการชำระค่าปรับแล้ว ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิได้รับเงินสินบน ในอัตราร้อยละ 25 ของเงินค่าปรับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสำหรับผู้ที่แจ้งความนำจับจะมีสิทธิได้รับเงินสินบนในอัตราร้อยละ 25 ของเงินค่าปรับ เมื่อมีการจับกุมและเปรียบเทียบและได้มีการชำระค่าปรับแล้ว

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

Must Read

เปิดทำบัตรผ่าน เข้า-ออก กองบิน 41 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. – 30...

เปิดทำบัตรผ่าน เข้า-ออก กองบิน 41 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. – 30 ธ.ค. 63 กองบิน 41 เปิดทำบัตรผ่านกองบิน 41 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม...
error: Alert: Content is protected !!