Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ และบริษัทชั้นนำทางด้านซอฟต์แวร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ และบริษัทชั้นนำทางด้านซอฟต์แวร์

-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ และบริษัทชั้นนำทางด้านซอฟต์แวร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วรวิชญ์  จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ แลเทคโนโลยีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ แลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมมือกับบริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด นำโดย คุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ และบริษัท อาร์ติซาน เบรน จำกัด  คุณปิติ จำปีทอง เพื่อการสร้างหลักสูตรและดำเนินการสอนร่วมกันการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) ร่วมกัน โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ด้วยวิธีอไจล์จากบริษัทสยามชำนาญกิจจำกัด จำนวน 4 ท่าน คือ คุณพฤทธิ์ อุดมพฤกษ์, คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน ,คุณธวัชชัย จงสุวรรณไพศาล และคุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดการบริหารอบรมทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มายาวนาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ทั้งในด้านการออกแบบ และการใช้เครื่องมือ และพัฒนาทักษะการบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แก่กลุ่มเป้าหมาย คือในบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการอันประกอบด้วย บริษัท แอดอีซี่ จำกัด บริษัท OneDee บริษัท Artisan Digitalและบริษัท เอ-แวลลู จำกัด และพนักงานหรือนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาที่มีความสนใจในวิชาชีพนักทดสอบซอฟต์แวร์ จำนวน 30 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วรวิชญ์  จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ แลเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า  สืบเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้มีข้อกำหนดต่างๆ ในการดำรงชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) รวมทั้งมีการให้ประชาชนลดการเดินทาง มีการทำงานที่บ้าน (Work from home) และมีการให้บริการต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ ที่เริ่มมีการให้บริการทั้งจากทางหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและส่วนงานเอกชนต่างๆ ทำให้ในอนาคต คาดว่าจะมีความต้องการบุคลากร ที่มีความสามารถในการผลิตซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชันที่มีคุณภาพ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องการบุคลากรที่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา อีกทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องภายใต้เวลาอันสั้น

การทดสอบซอฟต์แวร์ ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเป็นส่วนที่ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นว่ามีความสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ในการออกแบบการทดสอบที่เหมาะสม จะช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับการรับรองว่าทำงานได้ถูกต้องและผู้ใช้งานจะได้ไม่พบกับปัญหาที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ถูกต้องของซอฟต์แวร์นั้นๆ

นอกจากนี้ ในปัจจุบันได้นำการทดสอบซอฟต์แวร์มาใช้ในการควบคุมการทำงานให้ทำงานได้รวดเร็วสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ (Test Driven Development) ซึ่งจะต้องมีการใช้เครื่องมือในการทดสอบอัตโนมัติทั้งในระดับของ  เอพีไอ (API) และในระดับของหน่วยย่อย (Unit Test) เพื่อใช้ในการควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งการใช้เครื่องมือเหล่านี้สามารถสนับสนุนการทำงานที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการทำงานของบุคลากรได้อย่างอัตโนมัติอีกด้วย

ดังนั้น ในโครงการนี้จึงจัดอบรมเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้  การทดสอบซอฟต์แวร์ในระดับหน่วย และระดับเอพีไอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น และการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ ทั้งในระดับของหน่วยย่อย และในระดับของเอพีไอ เพื่อสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพได้

อีกทั้งในโครงการนี้ยังได้รับการร้องขอจากบริษัทซอฟต์แวร์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้จัดการอบรมในหัวข้อดังกล่าว เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทของตนได้ตรียมความพร้อม ในการรองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการผลิตซอฟต์แวร์มากขึ้น เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้ได้ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ และสามารถนำมาใช้ได้ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้เนื้อหาที่ศึกษาเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกระบวนวิชาการทดสอบซอฟต์แวร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในกระบวนวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระดับปริญญาโท เข้าในโครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  โดยผู้เรียนได้เก็บข้อมูลการเรียนของตนเองไว้ เมื่อผู้เรียน ได้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาขั้นถัดไป สามารถนำข้อมูลในการเรียนมายื่นขอเทียบโอนเป็นวิชาในหลักสูตรปริญญาได้ตามเงื่อนไขการอบรมหรือคอร์สเรียนที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนไว้ โดยในโครงการนี้ได้แบ่งการอบรมออกเป็น  3 ครั้งได้แก่ ครั้งที่ 1 อบรมในหัวข้อการออกแบบการทดสอบ (Software Testing Design Techniques) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 63 ครั้งที่ 2 อบรมในหัวข้อการทดสอบ API แบบอัตโนมติ (API Automation Testing) ภายในเดือนตุลาคม 2563 และครั้งที่ 3 อบรมในหัวข้อการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการทดสอบ Unit Testing ด้วยภาษาจาวา  (Test-Driven Development with Java) ภายในปี 2564 ซึ่งคาดว่าผู้เข้าอบรมจะออกแบบการทดสอบที่เหมาะสมกับงานของตนเองได้ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือในการทดสอบทั้งในการทดสอบระดับหน่วย และการทดสอบ  เอพีไอได้.

Must Read

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่

(มีคลิป Video) ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ ฉายแสงโปรเจคเตอร์แสดงสัญลักษณ์จุดยืนการต้านอำนาจ ตามแจ่งคูเมืองและแลนด์มาร์กสำคัญในเมืองเชียงใหม่ ช่วงค่ำคืนวันที่ 22 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณจุดสำคัญหลายแห่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในการต่อต้านเผด็จการ ที่ออกมาขับเคลื่อนแสดงจุดยืนในการต่อต้าน โดยวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการชุมนุมที่ใช้จำนวนคนในการแสดงออกเจตนารมณ์มาเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยการฉายแสงโปรเจคเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปักหมุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการบ่งชี้ว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร โดยการฉายแสงโปรเจคเตอร์นั้น ได้มีการฉายภาพบนกำแพงเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆ อีกหลายแห่ง อาทิเช่นที่ บริเวณ 4 มุม...
error: Alert: Content is protected !!