ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา “ศรีนวล-ปารีณา” พ้น ส.ส. หรือไม่ ปมใช้ตำแหน่ง ส.ส. ก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อประโยชน์ตนเอง 23 ก.ย. นี้

8019

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา “ศรีนวล-ปารีณา” พ้น ส.ส. หรือไม่ ปมใช้ตำแหน่ง ส.ส. ก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อประโยชน์ตนเอง 23 ก.ย. นี้

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาคำร้อง กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นางสาวศรีนวล บุญลือ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 1/2563)

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า ตามคําร้องและคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ นางสาวศรีนวล บุญลือ มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ โดยไม่จําต้องทําการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกําหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้

1. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด

2. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางสาวศรีนวล บุญลือ สิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด

นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา และนัดอ่านคําวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันเดียวกัน เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 7 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ErnZxy.jpg

ภาพ : FB ปารีณา ไกรคุปต์ / ศรีนวล บุญลือ

Facebook Comments