Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ มช. ไฟเขียว! อนุญาตจัด "ชุมนุมทางการเมือง" เตือนห้ามพาดพิงสถาบัน

มช. ไฟเขียว! อนุญาตจัด “ชุมนุมทางการเมือง” เตือนห้ามพาดพิงสถาบัน

-

มช. ไฟเขียว! อนุญาตจัด “ชุมนุมทางการเมือง” เตือนห้ามพาดพิงสถาบัน

    วันที่ 19 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระบุว่า ตามที่ได้มีกลุ่มประชาชนและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมแสดงออก ทางการเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ นั้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสแสดงออกทางการเมือง จึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง และไม่สนับสนุนการสร้างความแตกแยกในสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา ตลอดจนบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงให้ใช้พื้นที่บริเวณศาลาอ่างแก้วเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวได้

ทั้งนี้ การขออนุญาตจัดกิจกรรมทางการเมือง ของนักศึกษาหรือบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทําหนังสือขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยผ่านกองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องระบุผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม โดยให้ยึดตามแนวทาง ดังนี้

1. ผู้ร่วมกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัย ขณะร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. ผู้ร่วมกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองต้องชุมนุมโดยสันติ ปราศจากอาวุธ ไม่ใช้กําลัง และเป็นกิจกรรมที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการนําไปสู่ความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และต้องไม่มีบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการชุมนุม

3. การจัดกิจกรรมต้องไม่พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. การแสดงออกของผู้ร่วมกิจกรรมแสดงออกทางการเมือง ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และของประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเห็นว่าการแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ หรือความเชื่อของผู้อื่น

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563

Must Read

ผวจ.เชียงใหม่ยกทีมลงพื้นที่ตรวจการบ้านอำเภอดอยเต่า จี้รวบรวมข้อมูลรายแปลงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงส่งเข้าคิวจองภายในสิ้นมกราคมนี้ ย้ำปีนี้ให้ อปท. เป็นพระเอกแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน โฟกัสระดับพื้นที่ทุกฝ่ายต้องคุยกับทำงานร่วมกัน

ผวจ.เชียงใหม่ยกทีมลงพื้นที่ตรวจการบ้านอำเภอดอยเต่า จี้รวบรวมข้อมูลรายแปลงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงส่งเข้าคิวจองภายในสิ้นมกราคมนี้ ย้ำปีนี้ให้ อปท. เป็นพระเอกแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน โฟกัสระดับพื้นที่ทุกฝ่ายต้องคุยกับทำงานร่วมกัน วันที่ 19 ม.ค. 64 เวลา 14.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก...
error: Alert: Content is protected !!