แบงก์ชาติประกาศ! ให้ธนาคารและสถาบันการเงิน หยุดชดเชยวันหยุดสงกรานต์ 4 และ 7 ก.ย. นี้

228

แบงก์ชาติประกาศ! ให้ธนาคารและสถาบันการเงิน หยุดชดเชยวันหยุดสงกรานต์ 4 และ 7 ก.ย. นี้

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ธนาคารแหง่ประเทศไทย ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

Facebook Comments