เชียงใหม่ เปิด“โครงการเคาท์ดาวน์ PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่” ระดมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

blank

เชียงใหม่ เปิด“โครงการเคาท์ดาวน์ PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่” ระดมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและร่วมการแถลงข่าว โครงการเคาท์ดาวน์ PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนภาควิชาการ นายไพรัช โตวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการแก้ไขฝุ่นควันภาคเอกชน นายบัณรส บัวคลี่ ผู้แทนกลุ่มสื่อสารมวลชน นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนภาคประชาสังคม และ ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ผู้แทน Scenario Thailand Foundation เข้าร่วม

117176757 696858197568540 3781100192359543594 o

ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand Foundation) และภาคีเครือข่าย ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานลดฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ โดยระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาคประชาสังคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาและหาแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้สำเร็จและเป็นต้นแบบการทำงานให้กับพื้นที่อื่นๆ ที่กำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศเช่นกัน ซึ่งทุกฝ่ายต้องแบ่งปันข้อมูลกัน และเกิดกระบวนการเรียนรู้ความสำเร็จ เพื่อให้การบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

117110469 696858280901865 3485087576788220162 o

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบในหลายด้านๆ จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคราชการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ มหาวิทยาลัย สภาลมหายใจเชียงใหม่ และองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้เตรีมความพร้อมเกี่ยวกับนโยบายที่เข้มแข็ง เช่น การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ประสานข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ การเข้มงวดตรวจจับรถควันดำ เร่งระบายการจราจรไม่ให้ติดขัด ทำความสะอาดพื้นผิวถนน การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอากาศ แจ้งเตือน สร้างความตระหนักและปรับพฤติกรรมประชาชน รวมไปถึงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอบคุณ สสส. ที่ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการทำงานของหลายฝ่าย รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาฝุ่นควันในฤดูกาลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ